VP-modellen

projekt_vgrInom ämnet film på Akademin Valand arbetar vi just nu i ett projekt där vi undersöker kamerans och bildens potential till samhällsutveckling. Vi samarbetar med några mindre samhällen i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Kronobergsregionen för att skapa en modell av hur vi vill att bildningen kring bild ska se ut i praktiken.

Vi ser biografen som en central samlingsplats – biografen som samhällsrum. Visionen är att biografen blir en plats för medborgarna att samlas kring bilder, föra samtal kring och agera utifrån angelägna frågor. Biografen blir en plats att synliggöra och bilda sig kring det samhälle man bor i och hur det samhället relaterar till resten av världen. I biografen möts medborgarna kring bilder av världen i stort, men också kring lokalt producerade bilder. Förskolan, grundskolan och gymnasiet arbetar aktivt med kameran som verktyg och producerar bilder som visas i biografen. Biblioteket tar ansvar för bildningen kring bilden och är en självklar plats att söka bildmaterial att visa på biografen. På biblioteket kan man låna kameror och redigeringsteknik på sitt lånekort och även lära sig hur man använder tekniken. Äldrevården och aktivitetscenter för äldre ser till att det finns möjlighet för seniorer att hänga med i den digitala utvecklingen och skildringen av vår samtid genom kameran. I vår modell finns möjliga kontaktytor över generationsgränser både i skola och i fritidsverksamhet. När nyanlända kommer till samhället är kameran och biografen självklara verktyg för välkomnandet och i arbetet för de nya att etablera sig samhället.

Vi på Akademin Valand ser en tendens idag att alltmer information förmedlas genom bild. Det är en demokratisk fråga hur bildningen kring bild genomförs så att alla medborgare kan avläsa bild på ett medvetet och kritiskt sätt, men också så att alla kan vara med och bidra till bilden av och visualiseringen av den tillvaro de lever i.

Comments are closed.