Publikationer

Nedan följer de publikationer vi givit ut.

Visa mig vad du ser

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: Föreläsningen/workshopen gavs på Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborg.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Detta är en föreläsning/workshop kring hur kameran kan aktiveras som ett verktyg för lärande i grundskola. Föreläsningen/workshopen gavs på Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborg.


Kameran som verktyg för lärande

Författare: Linda Sternö
Publicerad i:Torghandel IKT, kreativitet och mediekunnighet i förskolan. 20 februari 8:30-11:30 2015.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Föreläsning på Torghandel, Center för skolutveckling, Göteborgs stad. Idag dominerar bild som kommunikationmedel, både i barns och vuxnas värld. Det är en demokratisk fråga om vem som skildrar vår värld; vems bilder och perspektiv som blir giltiga. Att hålla i kameran innebär också ett ansvar. Man kan luras med bilder och kameran kan användas som mobbningsverktyg.


Barnets blick

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: 2015-03-13
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Föreläsning/workshop för förskolelärare på Torghandel, Center för skolutveckling, Göteborg.


Life filming

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander
Publicerad i: Kultur och folkhälsa – antologi om forskning och praktik
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre. 28 högaktuella artiklar!


You talkin’ to me – om filmens roll i samhället

Författare: Linda Sternö, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund, Axel Danielsson
Publicerad i: 29 juni 2015 kl 13:00-17:00, Bio Roxy, Adelsgatan 39, Visby.
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: YOU TALKIN’ TO ME? – om filmens roll i samhället Akademin Valand i samarbete med Svenska Filminstitutet och Kultur i väst bjuder in till en diskussion om filmens roll i samhället och kamerans betydelse för samhällsutvecklingen. Bild-, media- och informationskunnighet är en demokratifråga men kameran och bilden har ingen avgörande plats i skolan. Nu har regeringen lovat att ändra på detta. Hur ska Kulturskolan utveckla pedagogiken kring kameran och bilden? Medverkande: Ruben Östlund, regissör/professor Plattform produktion Kalle Boman producent/professor, Klara Björk producent/enhetschef Akademin Valand, Linda Sternö filmare/lektor Akademin Valand, Axel Danielson filmare/adjunkt Akademin Valand, Pia-Marie Wehrling filmkonsulent Kultur i Väst, Lisa Wacklin Tillgänglig Bio Svenska Filminstitutet, Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig till kultur- och demokratiminister ALice Bah Kuhnke, Torgny Sandgren generalsekreterare Kulturskolerådet.


Visuell praktik på GIFF 2015

Författare: Linda Sternö, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund, Axel Danielsson
Publicerad i: www.giff.se www.sfi.se/tillgangligbio www.biografcentralen.se
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Den 30 januari anordnade Akademin Valand, Svenska Filminstitutet och Biografcentralen ett seminarium om kameran och bildens roll i samhällsutvecklingen, i samband med Göteborg Film Festival 2015.


Kameran som verktyg

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander, Klara Björk
Publicerad i: FORSKARTORGET Bokmässan 27 sep 2014
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Hur kan ett samhälle ta tillvara på den kunskap och den erfarenhet som finns hos alla enskilda medborgare? I ett pågående projekt används kameran som ett verktyg för integration där deltagarna ges möjlighet till tolkningsföreträde av sin egen tillvaro. Det är en demokratisk fråga vem som skildrar vår värld, vems bilder och perspektiv som är rådande i samhället.


Kameran, skolan och samhällsutvecklingen

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund, Axel Danielsson
Publicerad i: Almedalsveckan 2014
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Går våra barn ut grundskolan som BILD-analfabeter? Hur kan skolan ta tillvara den digitala teknikens fulla potential som en pedagogisk möjlighet? Med kameran som verktyg visar Akademin Valand hur vi hittar elevernas lust att lära och samtidigt erövrar ett analytiskt förhållningssätt.


Kameran som verktyg för demokrati och delaktighet?

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander, Klara Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund
Publicerad i: Almedalsveckan 1 Juli 2014
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Hur kan ett samhälle ta tillvara på den kunskap och den erfarenhet som finns hos alla enskilda medborgare? I ett pågående projekt används kameran som ett verktyg för integration där deltagarna ges möjlighet till tolkningsföreträde av sin egen tillvaro. Vad kan resultatet av projektet bidra med?


Barns eget filmande

Författare: Linda Sternö,
Publicerad i: Introduktion till filmpedagogik : Vita duken som svarta tavlan
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Det finns ett stort behov av litteratur om att använda film i skolan. En kursbok som tar ett helhetsgrepp och både beskriver varför film i skolan och hur film i skolan. Som tar upp såväl teoretiska som praktiska perspektiv och som belyser såväl elevens som lärarens roller. Behovet härrör ur det överflöd av bilder och berättelser som är vår – elevers och lärares och alla andras – vardag i dag. Aldrig tidigare har behovet av verktyg att navigera i flödet varit större. Att använda sig av film i skolan – att se, samtala och själv skapa – är ett sådant verktyg som visat sig vara såväl effektivt som uppskattat i skolor runtom i Sverige och världen. Men alldeles för få har ännu upptäckt denna filmens pedagogiska potential. En bok om film i skolan, som riktar sig mot lärarhögskolor och lärare i fortbildning, skulle kanske få fler att göra upptäckten.


Lära barn filma

Författare: Linda Sternö,
Publicerad i: Bild, konst och medier för yngre barn – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens.


Barn filmar

Författare: Linda Sternö , Klara Björk
Publicerad i: Filmrummet, Nya uttryck i filmens närvaro, Filmhuset, Stockholm, 27 nov
Publiceringsår: 2013
Sammanfattning: När barn greppar kameran får de direkt ett annat perspektiv. Vad händer när vi får se världen via barnens kameror? Linda Sternö och Klara Björk från Akademi Valand Film pratar om det unika utvecklingsarbetet med barnfilmsskolan.


Comments are closed.