Litteratur

Life filming

Författare: Linda Sternö, Annica Sjölander
Publicerad i: Kultur och folkhälsa – antologi om forskning och praktik
Publiceringsår: 2015
Sammanfattning: Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre. 28 högaktuella artiklar!


Barns eget filmande

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: Introduktion till filmpedagogik : Vita duken som svarta tavlan
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Det finns ett stort behov av litteratur om att använda film i skolan. En kursbok som tar ett helhetsgrepp och både beskriver varför film i skolan och hur film i skolan. Som tar upp såväl teoretiska som praktiska perspektiv och som belyser såväl elevens som lärarens roller. Behovet härrör ur det överflöd av bilder och berättelser som är vår – elevers och lärares och alla andras – vardag i dag. Aldrig tidigare har behovet av verktyg att navigera i flödet varit större. Att använda sig av film i skolan – att se, samtala och själv skapa – är ett sådant verktyg som visat sig vara såväl effektivt som uppskattat i skolor runtom i Sverige och världen. Men alldeles för få har ännu upptäckt denna filmens pedagogiska potential. En bok om film i skolan, som riktar sig mot lärarhögskolor och lärare i fortbildning, skulle kanske få fler att göra upptäckten.


Lära barn filma

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: Bild, konst och medier för yngre barn – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
Publiceringsår: 2014
Sammanfattning: Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens.


filmblickar_image_1Barnets blick

Författare: Linda Sternö
Publicerad i: http://www.filmblickar.se
Publiceringsår: 2012
Sammanfattning: I texten Barnets blick sammanfattar Linda Sternö arbetet med Barnfilmskolan med fokus på hur vi arbetat med barnen. I texten finns bilder och filmklipp som visar hur det ser ut när vi arbetar, men också hur barnens filmer och bilder ser ut.


Comments are closed.